Bezpečnostní listy

Kompletní přehled bezpečnostních listů je ke stažení zde.
https://drive.google.com/open?id=0B-dqDiDspM9WMENEaUdRMHotRVE

Výstražné symboly CLP

Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na štítku, který sestává z výstražného znaku a specifických barev a jehož účelem je upozornit na to, jakým způsobem může daná látka nebo směs poškozovat naše zdraví nebo životní prostředí. Nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí byl v Evropské unii zaveden nový systém klasifikace a označování nebezpečných chemických látek. Změnily se i výstražné symboly, které jsou nyní v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Správný význam zjistíte kliknutím na symbol.

Image

Plyn pod tlakem
Znak: plynová láhev

Image

Výbušnina
Znak: vybuchující bomba

Image

Oxidující
Znak: plamen nad kruhem

Image

HořlavéZnak: plamen

Image

Korozivní/žíravé
Znak: korozivita/žíravost

Image

Nebezpečnost pro zdraví
Znak: vykřičník

Image

Akutní toxicita
Znak: lebka se zkříženými hnáty

Image

Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Znak: nebezpečnost pro zdraví

Image

Nebezpečné pro životní prostředí
Znak: životní prostředí