Vety o nebezpečnosti

Vety o nebezpečnosti

H200 Nestabilná výbušnina.
H201 Výbušnina; nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.
H202 Výbušnina; vážne nebezpečenstvo zasiahnutia časticami.
H203 Výbušnina; nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami.
H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia časticami.
H205 Pri požiari môže spôsobiť masívne výbuch.
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H221 Horľavý plyn.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H223 Horľavý aerosól.
H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H228 Horľavá tuhá látka.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H230 Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.
H231 Pri zvýšenom tlaku a / alebo teplote môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu H240 Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.
H241 Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H250 Pri kontakte so vzduchom sa spontánne vznieti.
H251 Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H252 Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.
H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.
H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.
H270 Môže spôsobiť alebo zosilniť požiar; oxidant.
H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H281 Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť omrzliny alebo poškodenie chladom.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H300 Pri požití môže spôsobiť smrť.
H300 + H310 Pri požití alebo pri styku s pokožkou môže spôsobiť smrť.
H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť. H301 + H311 Toxický pri požití alebo pri styku s pokožkou.
H300 + H330 Pri požití alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H301 Toxický po požití.
H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí. H302 + H312 Škodlivý pri požití a pri styku s pokožkou.
H301 + H331 Toxický pri požití alebo pri vdýchnutí.
H302 Škodlivý po požití.
H302 + H312 + H332 Škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H302 + H332 Škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H310 Pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť smrť.
H310 + H330 Pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H311 + H331 Toxický pri kontakte s pokožkou a pri vdýchnutí.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H312 + H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
H420 Poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie tým, že ničí ozón vo vrchných vrstvách atmosféry.