Návod na bezpečné zaobchádzanie

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201 Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate všetky bezpečnostné pokyny a nepochopíte.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P222 Zabráňte styku so vzduchom.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P220 Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov.
P223 Zabráňte styku s vodou.
P230 Uchovávajte zvlhčené …
P231 Manipulácia a skladovanie pod inertným plynom / …
P232 Chráňte pred vlhkom.
P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
P235 Uchovávajte v chlade.
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte [elektrické / ventilačné / osvetľovacie / …] zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte neiskriace prístroje.
P243 Urobte opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P244 Udržujte ventily a príslušenstvo čisté – bez olejov a mazív.
P250 Nevystavujte brúseniu / nárazu / trenie …
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ….
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P272 Kontaminovaný pracovný odev zakázané vyniesť z pracoviska.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P282 Používajte ochranné rukavice proti chladu a buď tvárový štít alebo ochranné okuliare.
P283 Používajte ohňovzdorný odev alebo odev spomaľujúce horenie.
P284 [V prípade nedostatočného vetrania], používajte ochranu dýchacích ciest.
P231 + P232 Manipulácia a skladovanie pod inertným plynom / … Chráňte pred vlhkom.
P301 PO POŽITÍ:
P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P303 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
P304 PO VDÝCHNUTÍ:
P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P306 PRI KONTAKTE S ODEVOM:
P308 Po expozícii alebo podozrení z nej:
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / …
P311 Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / …
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / …
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P315 Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P320 Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri … na etikete).
P321 Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).
P330 Vypláchnite ústa.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P332 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P333 Pri podráždení pokožky alebo vyrážky:
P334 Ponorte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi].
P335 Voľné častice odstráňte z kože.
P336 Omrznuté miesta ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
P337 Ak pretrváva podráždenie očí:
P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P340 Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P342 Pri ťažkostiach s dýchaním:
P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352 Umyte veľkým množstvom vody / …
P353 Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].
P360 Kontaminovaný odev a pokožku okamžite umyte veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P361 všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
P364 A pred ďalším použitím vyperte.
P370 V prípade požiaru:
P371 V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:
P372 Nebezpečenstvo výbuchu.
P373 Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám.
P375 dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P376 Zastavte únik, ak tak urobiť bez rizika.
P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, ak únik nemožno bezpečne zastaviť.
P378 K uhasenie použite ….
P380 Priestory evakuujte.
P381 V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P391 uniknutý produkt.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / …
P301 + P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / …
P302 + P334 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody alebo obviažte mokrými obväzmi.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / …
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P306 + P360 PRI KONTAKTE S ODEVOM: Kontaminovaný odev a pokožku okamžite umyte veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P308 + P311 Po expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / ….

P308 + P313 Pri expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P332 + P313 Ak podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P336 + P315 Omrznuté miesta ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P342 + P311 Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / …
P361 + P364 všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P370 + P376 V prípade požiaru: Zastavte únik, ak tak urobiť bez rizika.
P370 + P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite ….
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P335 + P334 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Voľné častice odstráňte z kože. Ponorte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi].
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte].
P370 + P380 + P375 V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P371 + P380 + P375 V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva: priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky.
P401 Skladujte v súlade s …
P402 Skladujte na suchom mieste.
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P404 Skladujte v uzavretom obale.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii / … s odolnou vnútornou vrstvou.
P407 Medzi regálmi alebo paletami ponechajte vzduchovú medzeru.
P410 Chráňte pred slnečným žiarením.
P411 Skladujte pri teplote nepresahujúcej … ° C / … ° F.
P412 Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F.
P413 Množstvo väčšie ako … kg / … libier skladujte pri teplote nepresahujúcej … ° C / … ° F.
P420 Skladujte oddelene.
P402 + P404 Uchovávajte na suchom mieste. Skladujte v uzavretom obale.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P410 + P403 Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na dobre vetranom mieste.
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F.